Για τον πλήρη κατάλογο των κεφαλαίων σε βιβλία ανατρέξτε (εδώ). Ένα επιλεγμένο κεφάλαιο αναφέρεται στη συνέχεια.

  • Gantes, C.J., "Deployable Structures", Fifty Years of Progress for Shell and Spatial Structures: 50th Jubilee of the IASS, edited by I. Mungan and J.F. Abel, 2011. (pdf, 3208 KB)